Biuro Karier Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro Karier Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Możliwość odbycia praktyki w Centrum Projektów Europejskich

Wydział Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje zadania związane z oceną projektów i nadzorem ich realizacji w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Podczas praktyki możliwe będzie nabycie doświadczenia w zakresie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER. Praktykant / praktykantka będzie wspierad pracowników Wydziału w codziennych zadaniach związanych miedzy innymi z obsługą procesu naboru, oceny projektów, obsługi systemów IT dedykowanych aplikowaniu o środki unijne oraz rozliczaniu projektów.

Zakres zadań obejmować będzie w szczególności:

-wsparcie w przygotowywaniu rejestrów wniosków składanych w odpowiedzi na ogłaszane w ramach Działania 4.3 konkursy oraz innych rejestrów niezbędnych w procesie dokonywania oceny;

-wsparcie w obsłudze systemu SL 2014;

-wsparcie w ocenie wniosków o dofinansowanie na etapie weryfikacji uchybieo i oczywistych omyłek;

-pomoc w prowadzeniu i wysyłce korespondencji z wnioskodawcami w zakresie procesów oceny formalnej, merytorycznej oraz rozpatrywania protestów od wyników oceny;

-współpraca przy organizacji spotkao informacyjno-promocyjnych dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Działania 4.3 PO WER oraz spotkao szkoleniowych dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Oceny Projektów.

Zakres przydzielonych zadao będzie uzależniony od czasu trwania praktyki i aktualnie prowadzonych w jednostce prac.

Czekamy na kandydatów / kandydatki:

a) Posiadających znajomośd języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,

b) Dokładnych i rzetelnych w wykonywaniu zadań.

c) Posiadających dobrą znajomośd programu Excel.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbywania praktyk w Centrum Projektów Europejskich znajdują się na następującej stronie internetowej:

https://www.cpe.gov.pl/26,praktyki-studenckie-i-absolwenckie-staze-dla-bezrobotnych-orazwolontariat

Dodano: 2016-07-30 Autor: Iwona Niedziółka


Biuro Karier UW
Marzenia w cele